Všeobecné obchodní podmínky  

I.

Všeobecně

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu pro uzavírání smluv o jazykových kurzech pro děti „Hocus a Lotus“ prostřednictvím internetové objednávky na stránkách (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou závazné jak pro jazykovou školu, tak pro studenta.
  2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí jednotlivých smluv o jazykových kurzech pro děti „Hocus a Lotus“ uzavíraných mezi jazykovou školou na straně jedné a studentem na straně druhé. Jakékoliv odchylky od těchto VOP jsou platné pouze tehdy, pokud jsou odsouhlaseny písemně oběma smluvními stranami. Odchylná ujednání ve smlouvě o jazykovém kurzu pro děti „Hocus a Lotus“, pokud je taková písemná smlouva uzavírána, mají přednost před úpravou obsaženou v